KAKŠNE FUNKCIJE IMA OBČINSKI SVET?

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Člani občinskega sveta svojo vlogo opravljajo nepoklicno.

Sprejema:

  • statut občine,
  • poslovnik občinskega sveta,
  • odloke in druge občinske akte,
  • prostorske in druge načrte razvoja občine,
  • občinski proračun.

Imenuje:

  • člane nadzornega odbora,
  • predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki jih je ustanovila občina.

Nadzoruje:

  • delo župana,
  • delo podžupana,
  • delo občinske uprave glede uresničevanja odločitev občinskega sveta.