Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) je diplomatska struktura EU, ki se je vzpostavila v postlizbonskem obdobju. Predstavlja diplomatsko organizacijo, ki skrbi za področje zunanje politike Evropske unije in jo oskrbuje s potrebnimi informacijami, zadevajočimi zunanjepolitično področje. ESZD je sestavljena iz dveh delov, in sicer jo tvori služba (neke vrste ministrstvo za zunanje zadeve) in diplomatska mreža (delegacije EU, vključene v institucionalni ustroj ESZD). ESZD pomaga visokemu predstavniku pri zagotavljanju doslednosti in usklajevanju zunanjepolitičnega delovanja EU ter pri pripravi predlogov in njihovem izvajanju, ko jih Svet sprejme. Pomaga tudi predsedniku Evropskega sveta ter predsedniku in članom Komisije pri opravljanju njihovih funkcij na področju zunanjih odnosov ter hkrati zagotavljala tesno sodelovanje z državami članicami. ESZD je samostojna služba (sui generis), ločena od Komisije in sekretariata Sveta. Pri upravnem proračunu in kadrovskih zadevah je avtonomna. Osebje ESZD, ki ga imenuje visoki predstavnik, je izbrano med osebjem: ustreznih oddelkov generalnega sekretariata Sveta in Komisije ter nacionalnih diplomatskih služb držav članic.

Prevzeto po: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_external_action_service.html
(18. 12. 2020, ob 16. 00)

Prevzeto po: https://www.consilium.europa.eu/media/31128/background-highrepresentative_sl.pdf
(18. 12. 2020, ob 16. 30)