SVET EU IN NJEGOVA VLOGA

Svet Evropske unije je eno izmed glavnih zakonodajnih teles EU. Ustanovljen je bil leta 1958, danes pa je njegov sedež v Bruslju (Evropska unija, 2020). Naloga Sveta Evropske unije je obravnavanje predpisov EU in sprejemanje zakonodaje skupaj z Evropskim parlamentom. Usklajuje politike držav EU in sklepa sporazume med Evropsko unijo in drugimi državami ali organizacijami. Njena naloga je tudi, da skupaj z Evropskim parlamentom sprejme letni proračun EU.

SESTAVA IN DELOVANJE

Svet Evropske unije sestavljajo ministri iz držav Evropske unije, ki so pristojni za določeno področje politike. Torej Svet nima stalnih članov, ampak se je odvisno od področja politike, ki je na dnevnem redu, udeleži določen minister. Sejo vodi minister iz države, ki v tistem času prevzame predsedovanje, to pa se izmenjava vsakih šest mesecev. Svetu za zunanje zadeve pa predseduje visoki predstavnik EU za zunanjo varnost in politiko (Evropska unija, 2020). O zakonodaji odloča Svet Evropske unije na javnih sejah, kjer ministri glasujejo in sprejemajo odločitve (Evropska unija, 2020). To lahko poteka z glasovanjem navadne večine ali kvalificirane večine. Pri glasovanju z navadno večino, je za sprejetje odločitve potrebnih več glasov za, kot proti, a se to uporablja le za nekatere izjeme. Bolj pogosto je glasovanje s kvalificirano večino, kjer mora izbrano odločitev podpreti vsaj 55% držav članic (Evropski parlament, 2020).

Sejna dvorana Evropskega sveta, kjer sestankuje tudi Svet EU.

Evropska unija: Svet Evropske unije. Dostopno na: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_sl (18. 12. 2020)

Evropski parlament: Svet Evropske unije. Dostopno na: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/24/svet-evropske-unije (18. 12. 2020)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet_Evropske_unije