EVROPSKI PARLAMENT

KAJ JE EVROPSKI PARLAMENT?

Evropski parlament (EP) je zakonodajna veja Evropske unije in ena od njenih sedmih institucij. Sestavlja ga 705 poslancev, ki zastopajo vse države Evropske unije.

Njegova glavna naloga, ki si jo deli s Svetom EU, je sprejemanje evropske zakonodaje ter proračuna EU. Ima tudi ključno vlogo pri volitvah predsednika Evropske komisije in pri preverjanju kandidatk za komisarja na posameznih zaslišanjih. EP zagotavlja, da druge institucije EU delujejo demokratično.

Poslanci so izvoljeni na splošnih in neposrednih volitvah v državah članicah EU in zastopajo interese približno 446 milijonov državljanov EU. Volitve potekajo vsakih pet let.

EP deluje v Bruslju, Strasbourgu in Luksemburgu. Glavnina vsakodnevnega dela evropskih poslancev poteka v Bruslju, kjer se sestajajo posamezni odbori. Plenarne seje EP, torej zasedanja vseh poslancev, največkrat potekajo v Strasbourgu, včasih tudi v Bruslju. V Luksemburgu je sedež generalnega sekretariata EP.

Poslanci v Evropskem parlamentu ne zastopajo nacionalnih strank, ampak so člani sedmih političnih skupin:

 • Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov),
 • Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu,
 • Renew Europe
 • Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze,
 • Identiteta in demokracija
 • Evropski konzervativci in reformisti,
 • Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice,

V parlamentu trenutno deluje 20 odborov, 2 pododbora. Vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila in zavrnejo predlog. http://www.bruselj.predstavnistvo.si/index.php?id=625&L  (18. 12. 2020, 18. 30) https://www.europarl.europa.eu/portal/sl (18. 12. 2020, 18. 30)

PRISTOJNOSTI PARLAMENTA

EP ima več pristojnosti:

 1. Zakonodajna pristojnost

EP, skupaj s predstavniki vlad držav članic EU so pristojni za sprejemanje zakonodaje EU. V zakonodajnem postopku sta obe instituciji enakovredni.

 1. Proračunske pristojnosti

Vse institucije EU vsako leto do 1. julija pripravijo načrt odhodkov. Komisija jih nato združi in pripravi letni predlog proračuna, ki ga najkasneje 1. septembra potrdita Parlament in Svet.

Z začetkom Lizbonske pogodbe je EP dobil pooblastila, da skupaj s Svetom EU odloča o celotnem letnem proračunu EU.

 1. Nadzorne pristojnosti

EP ima na voljo vrsto nadzornih pooblastil. Nadzoruje lahko delo drugih ustanov, bdi nad ustrezno porabo denarja iz proračuna EU. Poslanci EP nadzirajo delo institucij EU, zlasti Evropske komisije, ki je izvršni organ EU..https://www.europarl.europa.eu/portal/sl (18. 12. 2020, 18. 30)

KAKO SO IZVOLJENI POSLANCI EP?

Od leta 1979, evropske volitve potekajo vsakih 5 let. Zadnje volitve so potekale med 23. in 26. majem 2019.

Razdelitev sedežev je določena s pogodbami EU. Države z več prebivalci imajo več sedežev kot manjše države. Vsaka država članica ima točno določeno število poslancev v EP. Manjše članice kot so Malta, Luksemburg in Ciper imajo po 6, Nemčija, ki je največja pa 96 poslancev. Vseh poslancev je 705. https://www.europarl.europa.eu/portal/sl

KLJUČNE FUNKCIJE POSLANCEV IN KAKO SE VOLIJO

Na prvem plenarnem zasedanju po evropskih volitvah poslanke in poslanci izvolijo novega predsednika, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev.

Vse voljene funkcije v EP, predsednik, podpredsednik, kvestor, predsednik in podpredsednik odbora ter predsednik in podpredsednik delegacije, se obnavljajo na dve leti in pol, in sicer na začetku in na sredini petletnega parlamentarnega obdobja. Trenutni uradniki so lahko potrjeni še za en mandat.

Vse funkcije morajo biti pravično zastopane s strani vseh držav članic EU in političnih usmeritev.

 1. Predsednik EP

Predsednik nadzoruje dejavnosti Parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem in potrjuje letni proračun EU. Prav tako zastopa Parlament v odnosih z zunanjim svetom in drugimi institucijami EU.

Julija 2019 je bil na mesto predsednika EP izvoljen David Sassoli.

Kandidate za predsednika lahko predlaga politična skupina ali najmanj 38  poslancev. Izvolitev poteka v obliki tajnega glasovanja. Kandidat mora za izvolitev zbrati absolutno večino veljavnih glasov, tj. 50% plus enega.

 1. Podpredsedniki in kvestorji

Podpredsedniki lahko po potrebi nadomestijo predsednika pri opravljanju nalog, tudi pri predsedovanju plenarnim zasedanjem. Zraven tega so člani predsedstva v Parlamentu, to je organa, odgovornega za vse upravne in organizacijske zadeve ter zadeve, povezane z osebjem.

Kvestorji se ukvarjajo z upravnimi zadevami, ki neposredno zadevajo poslance.

Kandidate za podpredsedniško in kvestorsko funkcijo lahko predlaga politična skupina ali vsaj 38 poslancev. Izvolitev podpredsednikov poteka v obliki enkratnega tajnega glasovanja o vseh kandidatih.

 1. Predsednik političnih skupin

Vsaka politična skupina izvoli enega ali več predsednikov. Predsedniki skupin in predsednik Parlamenta sestavljajo konferenco predsednikov.

Konferenca predsednikov organizira poslovanje in zakonodajno načrtovanje v Parlamentu, odloča o obveznostih in članstvu odborov in delegacij ter je odgovorna za odnose z drugimi institucijami EU, nacionalnimi parlamenti in tretjimi državami.

 1. Predsedniki odborov

Odbori Parlamenta med ustanovnimi sejami izvolijo svoje predsednike in podpredsednike. Ti se lahko z volitvami med parlamentarnim obdobjem izvolijo še za en mandat.

 1. Koordinatorji odborov

Politične skupine izvolijo koordinatorje parlamentarnih odborov, ki koordinirajo stališča skupine o različnih temah pred odborom ter skupaj s predsednikom in podpredsedniki organizirajo delo odbora. https://www.europarl.europa.eu/portal/sl )

PISARNE ZA STIKE

EP ima pisarne za stike v vseh prestolnicah EU, pa tudi podružnice v večjih regijskih središčih držav članic z največ prebivalci ter celo v tretjih državah. Pisarna za stike je tudi v Washingtonu.

Pisarne za stike na lokalni ravni skrbijo za komuniciranje institucije navzven, glavni cilj pa je ljudem pojasniti vlogo EP, da se lahko tudi sami vključujejo v evropski demokratični proces. https://www.europarl.europa.eu/portal/sl )