Evropski socialno ekonomski odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, katerega sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Pripravlja mnenja o vprašanjih EU in tako opravlja vlogo vmesnega člena med institucijami odločanja.

 • Ima 3 ključne naloge:
  • skrbi, da pravo in politika EU upoštevata socialne in ekonomske pogoje,
  • spodbuja participativno demokracijo v EU,
  • uveljavlja vrednote evropske povezave. 
 •  

Člani odbora
Člani odbora, ki jih imenuje svet EU na predlog držav članic so voljeni za 5 let z možnostjo podaljšanja. Število članov določenih je premo sorazmerno s številom prebivalcev države. Njihova naloga je zastopanje različnih organizacij v Evropi.

Odbor sam izvoli svojega predsednika in dva podpredsednik, katerih doba sta 2 leti in pol. Člani odbora se delijo na 3 skupine:

 • delodajalci
 • delojemalci
 • druge interesne skupine

Način dela Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
Ostali organi EU se z odborom posvetujejo o številnih vprašanjih. Naloga odbora je priprava mnenja na svojo pobudo. Člani odbora se zbirajo 9-krat letno in mnenja izglasujejo z glasom večine. Delajo za Evropsko unijo in so neodvisni od svojih vlad.

Ekonomsko-socialni odbor je ves čas v stiku z regionalnimi in nacionalnimi ekonomskimi in socialnimi sveti v vsej EU in jih obvešča ter razpravlja o vprašanjih.

Odbor in državljani pripravljajo umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.