Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče, je zunanja neodvisna institucija Evropske Unije, ki skrbi da je zbiranje in poraba davkoplačevalskega denarja v EU v najboljšem interesu davkoplačevalcev. Glavna naloga  računskega sodišča je izvajanje revizije prihodkov in odhodkov EU in preverjanje oseb, ki z sredstvi EU upravljajo. Računsko sodišče nima pravnih pooblastil za ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti v proračunu, njegova naloga v primeru suma na korupcijo, goljufijo ali druge nezakonite dejavnosti je posredovanje ugotovitev Evropskemu uradu za boj proti goljufijam ter izdaja letnega revizijskega poročila financ EU za Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet Evrope.

Evropsko računsko sodišče je sestavljeno iz 28 članov (iz vsake države članice EU eden) in ima sedež v Luxembourgu. Člani računskega sodišča so določeni v vsaki državi posamezno, za mandat 6 let, ki pa se lahko podaljša. Člani sodišča med seboj izberejo predsednika Računskega sodišča EU, za mandat 3 let, trenutni predsednik sodišča je Klaus-Heiner LEHNE iz Nemčije.

Sodišče je bilo neuradno ustanovljeno leta 1975 s proračunsko pogodbo in je do svoje uradne ustanovitve delovalo kot neuradni zunanji organ za izvajanje revizije financ v EU, z uradno ustanovitvijo leta 1977, je Računsko sodišče uradno postalo institucija EU, vendar je kljub temu, zaradi narave svojega dela, deluje neodvisno od ostalih institucij EU.

Uradni simbol Računskega sodišča
Sedež Računskega sodišča v Luxembourgu

Viri

Europa.eu, 2020. Evropsko računsko sodišče. [Elektronski]
Dostopno na:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_sl
[Poskus dostopa 17 December 2020].

Evropsko računsko sodišče, 2020. O nas. [Elektronski]
Dostopno na: https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Structure.aspx
[Poskus dostopa 17 December 2020].

Slovenska tiskovna agencija, 2004. Začet postopek za izbiro slovenskega člana računskega sodišča EU.
Dostopno na:
https://www.sta.si/796374/zacet-postopek-za-izbiro-slovenskega-clana-racunskega-sodisca-eu
[Poskus dostopa 17 December 2020].