Rimski pogodbi

Podpis Rimske pogodbe
Podpisi predstavnikov vseh šestih držav podpisnic Rimske pogodbe

Rimski pogodbi sta bili podpisani v Rimu 25. marca 1957, veljati pa sta začeli 1. januarja 1958. Podpisale so ju Belgija, Francija, Zvezna republika Nemčija (Zahodna Nemčija), Italija, Luksemburg in Nizozemska. Veljata za temeljne akte Evropske skupnosti. Prva pogodba je ustanovila Evropsko gospodarsko skupnost (EGS), druga pogodba pa Evropsko skupnost za atomsko energijo (ESAE ali Euratom). V obeh ustanovljenih skupnostih na predlog Komisije odločitve sprejema Svet, ki se posvetuje s Parlamentarno skupščino in upošteva njeno mnenje.

Pogodba EGS je Francijo, Nemčijo, Italijo in države Beneluksa združila v skupnost, katere cilji (v skladu s členom 2) so bili ustvariti skupni trg in zagotoviti preoblikovanje pogojev trgovine in proizvodnje v Skupnosti. Prvi členi Pogodbe (ki je sestavljen iz 240 členov) je določil glavno poslanstvo Skupnosti – oblikovanje skupnega trga. Pogodba EGS je prav tako odpravila carine med državami članicami. Vzpostavila je skupno zunanjo tarifo, ki je nadomestila nekdanje nacionalne tarife. Ta tarifa je veljala za nekakšno zunanjo mejo za izdelke tretjih držav. Poleg tega je Pogodba predvidevala razvoj skupnih politik, na primer kmetijske politike (SKP), trgovinske politike in prometne politike. Za izboljšanje možnosti zaposlitve delavcev in dvig njihovega življenjskega standarda je Pogodba predvidela tudi Evropski socialni sklad. Poleg tega je bila ustanovljena Evropska investicijska banka, da bi z novimi finančnimi viri olajšala gospodarsko širitev Skupnosti.

Glavni cilji Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo so bili: spodbujanje raziskovanja in širjenja tehničnih informacij, vzpostavljanje enotnih varnostnih standardov za zaščito javnosti in delavcev v jedrski industriji, olajšanje raziskovanja in zagotovitev, da se civilnih jedrskih snovi ne uporablja v druge namene, zlasti vojaške.

Kar zadeva institucionalno stran, so Pogodbe uvedle nadaljnje novosti, na primer ustanovitev visoke oblasti (kasneje Evropske komisije), Sveta ministrov (kasneje Svet EU), Parlamentarne skupščine (kasneje Evropskega parlamenta) .

Po nastopu Evropske unije (EU) leta 1993 je pogodba, ki je vzpostavila EGS, ostala eden temeljnih dokumentov EU, čeprav se je EGS sama preimenovala v Evropsko skupnost (ES), ES pa je bila vključena v EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 je bila ES odpravljena, Rimska pogodba, ki jo je ustanovila, pa se je uradno preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije.