KAKO VOLIMO NA LOKALNIH VOLITVAH?

Na lokalnih volitvah moramo na glasovnici obkrožiti:

  • Kandidata za župana.
  • Listo/stranko, ki ji želimo dati svoj glas. Če želimo glasovati za specifično določenega kandidata iz te stranke, v prostor za preferenčni glas vpišemo njegovo številko. (POZOR: Vpisati moramo kandidate iz stranke, ki smo jo izbrali, prav tako je nujno, da stranko obkrožimo, v nasprotnem primeru bo glasovnica neveljavna!)

KAKŠNE FUNKCIJE IMA ŽUPAN?

  • Župan predstavlja in zastopa občino,
  • sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
  • občinskemu svetu predlaga v sprejetje proračun občine in akt o organizaciji občinske uprave,
  • skrbi za izvajanje določitev občinskega sveta,
  • skrbi za objavo statutov, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Župan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Izmed članov občinskega sveta imenuje enega podžupana, ki v primeru županove odsotnosti opravlja njegove naloge.