EVROPSKE VOLITVE 9.6.2024 – Kako naj volim?

EVROPSKE VOLITVE 6.-9. JUNIJ 2024

Kako glasovati v Sloveniji?

V Sloveniji bodo volitve v Evropski parlament potekale 9. junija 2024. Voli lahko vsak državljan EU s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je star najmanj 18 let. Ob določenih pogojih je mogoče glasovati tudi iz tujine.

Kdo lahko voli?

V Sloveniji lahko sodelujete na evropskih volitvah, če ste:

  1. državljan/ka Slovenije, ki je na dan volitev star/a 18 let ali več in če ni podal/a zahteve za glasovanje v drugi državi članici;
  2. državljan/ka druge države članice EU pod pogojem, da je podal/a izrecno zahtevo za glasovanje v Republiki Sloveniji, in če je vpisan/a v evidenco volilne pravice ter je na dan glasovanja dopolnil/a osemnajst let starosti ter ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kje lahko glasujem?

Slovenski volivci, ki glasujejo v Sloveniji
Volilni upravičenci v Sloveniji na dan volitev glasujejo na volišču v kraju svojega stalnega bivališča. Če so volivci na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na volišču, ki ga v njohovem okraju v ta namen določi okrajna volilna komisija. Volišča za predčasno glasovanje se objavijo na spletni strani Državne volilne komisije. Predčasne volitve potekajo v torek, sredo in četrtek pred volilno nedeljo. Za predčasno glasovanje ni posebnih zahtev. Volivke in volivci, ki na dan volitev ne bodo v kraju svojega stalnega bivališča, lahko glasujejo tudi v drugem kraju. Prošnjo za glasovanje izven kraja stalnega bivališča morajo nasloviti na okrajno volilno komisijo najpozneje tri dni pred volitvami. V vsakem okraju je vzpostavljeno t. i. volišča OMNIA, kjer lahko svoj glas oddajo volivke in volivci iz drugih okrajev.
Več informacij najdete tukaj.

Državljani drugih držav EU, ki glasujejo v Sloveniji
Za glasovanje se morate registrirati. Zahtevo lahko naslovite na Ministrstvo za notranje zadeve, osebno ali po pošti.
Vse informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Slovenski volivci, ki glasujejo iz tujine
Zdomci lahko glasujejo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije ali po pošti iz tujine, vendar morajo o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo. Izseljenci lahko izbirajo med glasovanjem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, po pošti iz tujine ali v Sloveniji na posebnem volišču OMNIA.
Več informacij o glasovanju iz tujine najdete na spletni strani Državne volilne komisije.

Kdaj je rok za registracijo za volitve?

  • Registracija za volivce, državljane Republike Slovenije ni potrebna, saj se volilni imeniki izdelajo po uradni dolžnosti na podlagi podatkov o volivcih, ki so vpisani v uradnih evidencah 15 dni pred dnem glasovanja.
  • Registracija ni potrebna za državljane drugih držav članic, ki so v preteklosti že zahtevali vpis na volilne imenike v Republiki Sloveniji in v Slvoenij še vedno prebivajo.
  • Registracija oziroma zahteva za vpis v volilni imenik pa je potrebna za državljane drugih držav članic, ki želijo biti vpisani v volilni imenik v Republiki Sloveniji. O tej pravici bodo vsi individualno obveščeni. Zahteva mora biti podana čim hitreje, najkasneje pa 15 dni pred dnem glasovanja.

Kateri dokument moram prinesti na volišče?

S seboj prinesite katerikoli uradni osebni dokument, npr. osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.

Kakšno pomoč lahko dobijo volivci s posebnimi potrebami?

Invalidne osebe se lahko odločijo za glasovanje po pošti. V tem primeru morajo oddati vlogo najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja preko portala eUprava ali po elektronski pošti oz. po navadni pošti ter predložiti odločbo o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno. Poleg glasovanja po pošti imajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, možnost glasovati tudi na domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.. Volišča morajo biti dostopna invalidom. Kdor zaradi dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare ali nepismenosti ne bi mogel glasovati tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj osebo po njegovi izbiri. Pomočnik mora biti polnoleten in je dolžan spoštovati svobodno voljo volivca in zagotavljati tajnost glasovanja.. O pravici volivca do pomočnikaodloči volilni odbor in to vpiše v zapisnik. Volivcu, ki izrazi željo, da bi za glasovanje uporabil šablono za slepe, se šablona izroči, obenem pa se mu pojasni, kako se pripomoček uporablja.
Več informacij najdete na spletni strani Državna volilna komisija.

Lahko volim po pošti?

Da, v Sloveniji je omogočeno glasovanje po pošti za volivke in volivce, ki so v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, priporu ali v zavodu za prestajanje kazni.
V zgoraj naštetih primerih je treba obvestilo o glasovanju po pošti poslati na okrajno volilno komisijo najpozneje deset dni pred dnem glasovanja.
Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi v zavodu, kjer je volivec, ali na spletni strani e-Uprava.
Po pošti lahko enkrat ali vedno glasujejo tudi invalidi. Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu.
To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. Več informacij o tem najdete na spletni strani Državne volilne komisije.

Ali lahko volim preko spleta?

Ne, v Sloveniji glasovanje na evropskih volitvah preko spleta ni mogoče.

Ali lahko glasujem preko pooblaščenca?

Ne, v Sloveniji glasovanje na evropskih volitvah preko pooblaščenca ni mogoče.

Koliko poslancev je izvoljenih?

Volivci bomo v Sloveniji leta 2024 izvolili 9 poslancev Evropskega parlamenta, enega več kot leta 2019.

Kako so izvoljeni poslanci?

Skladno z evropsko zakonodajo morajo vse države uporabiti volilni sistem, ki zagotavlja proporcionalno zastopanost, kar pomeni, da je število izvoljenih kandidatov na vsaki listi odvisno od deleža volilnih glasov, ki jih je zbrala lista. V Sloveniji se poslanke in poslanci v Evropski parlament volijo po proporcionalnem načelu. Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas). Kandidati, ki zberejo več preferenčnih glasov, imajo večje možnosti za izvolitev.

Kdo so kandidati?

Kandidatke in kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na vsaki listi je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslanskih sedežev pripada Sloveniji (9). Vsak spol mora biti na listi kandidatov zastopan z najmanj 40 %. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste. Vse potrjene liste kandidatov bodo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja dostopne na spletni strani Državne volilne komisije.

Za katere politične stranke lahko volim?

Politične stranke ali posamezniki, ki želijo kandidirati na volitvah v Evropski parlament, morajo kandidatno listo vložiti pri Državni volilni komisiji najpozneje 30. dan pred dnevom glasovanja. Politične stranke lahko vložijo listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj 4 poslancev Državnega zbora ali najmanj 1000 volivcev. Dve ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj 6 poslancev Državnega zbora ali najmanj 1500 volivcev. Listo kandidatov lahko vložijo tudi volivci, če je podprta s podpisi najmanj 3000 volivcev. Vse potrjene liste kandidatov bodo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja dostopne na spletni strani Državne volilne komisije.

Kakšen je volilni prag za izvolitev?

V Sloveniji ni volilnega praga za izvolitev v Evropski parlament.

V koliko volilnih enotah potekajo volitve?

Slovenija je obravnavana kot ena volilna enota, kar pomeni, da volivke in volivci po vsej državi glasujejo o kandidatkah in kandidatih na enaki kandidatni listi.

Je udeležba na volitvah obvezna?

Ne, v Sloveniji udeležba na evropskih volitvah ni obvezna.

Zakaj potem voliti, zakaj je pomembno sodelovati?

Med 6. in 9. junijem 2024 bodo milijoni Evropejcev in Evropejk na evropskih volitvah sodelovali pri oblikovanju prihodnosti evropske demokracije.

To je edinstven trenutek, ko lahko vsi skupaj odločamo o prihodnosti Evropske unije. Udeležba na volitvah je vedno pomembna, bodisi na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. To je odlična priložnost, da izrazite svoje mnenje o temah, ki vas zanimajo.

S svojim glasom lahko spremenite svet, v katerem živite.

Pogosto kar pozabimo, na koliko ljudi vpliva izid evropskih volitev. Evropski parlament sprejema zakone, ki zadevajo vse: velike države in majhne skupnosti, močna podjetja in mlada zagonska podjetja, tako na globalni kot lokalni ravni.

Zakonodaja EU obravnava vprašanja, ki so za večino državljanov na prvem mestu: okolje, varnost, migracije, socialne politike, pravice potrošnikov, gospodarstvo, pravno državo itd. Danes ima vsaka pomembna nacionalna tema tudi evropsko razsežnost.

Vaš glas bo odločil, kateri poslanci Evropskega parlamenta vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, vplival pa bo tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenja mnogih drugih.

S svojim glasom se spoprimite s svetovnimi izzivi, ki nas obdajajo.

Evropska unija se v vse bolj zapletenem, nestabilnem in medsebojno povezanem svetu srečuje s svetovnimi izzivi, s katerimi se nobena država v EU ne bi mogla uspešno spopasti sama. Reševanje teh številnih izzivov ni lahka naloga, z udeležbo na volitvah pa na to lahko vplivate.

Uporabite svoj glas in se zavzemite za demokracijo.

Demokracija naj ne bo nikoli samoumevna. To je skupni dosežek in skupna odgovornost, pri kateri imamo vsi svojo vlogo.

Demokracija se začne z ljudmi: prvi korak je glasovanje na evropskih volitvah, tam sprejete odločitve pa vplivajo na naša življenja. Če ne glasujemo, ne moremo oblikovati prihodnosti; poleg tega evropska parlamentarna demokracija izgubi svojo moč, njene vrednote pa izgubijo pomen.

Več kot je volivcev, trdnejša je demokracija.

Vir: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=evropske+volitve+2024